Chương trình do Ban tổ chức chủ trì

Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản lên kế hoạch, điều hành và thực hiện các chương trình phù hợp với kỷ niệm 50 năm. Các chương trình do Ban tổ chức của phía Nhật Bản chủ trì sẽ được giới thiệu tại trang này.

Công tác truyền thông

Thực hiện truyền thông tương tác thông qua truyền thông chủ đề và quảng bá các chương trình do Ban tổ chức chủ trì và chương trình kỷ niệm 50 năm được công nhận, nhằm giúp nhiều người hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng cũng như sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người và con người trong mối quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, đồng thời làm nổi bật những tiềm năng trong tương lai của quan hệ Nhật Bản – Việt Nam.

Hội thảo kỷ niệm 50 năm

Tổ chức hội thảo về triển vọng tương lai hướng tới 50 năm tiếp theo nhằm tái nhận thức tiềm năng của quan hệ Nhật Bản – Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ quy mô nhỏ

Triển khai hỗ trợ với đối tượng chính là các chương trình quy mô nhỏ cấp cơ sở để thu hút sự tham gia của mọi người trong đó có thế hệ trẻ, cũng như mở rộng mạng lưới những người có sự quan tâm và đồng hành cùng quan hệ Nhật Bản – Việt Nam.

Tài liệu lưu trữ kỷ niệm 50 năm

Lưu giữ hồ sơ của các chương trình kỷ niệm 50 năm và tài liệu về quan hệ Nhật Bản – Việt Nam, bên cạnh đó với sự hợp tác của trường Đại học Việt Nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu giúp thế hệ sau hiểu hơn về quan hệ hai nước khi xây dựng dự án kỷ niệm 50 năm tiếp theo.